Privacyverklaring

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer,
gevestigd aan Cicerostraat 3, 1715 GE Spanbroek,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting De Gemeenschapsveiling
Cicerostraat 3
1715 GE Spanbroek


Telefoon secretariaat: 0226 353511
E-mail secretariaat: secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com
Website: www.gemeenschapsveiling.nl

Ton Koelemeijer (secretaris Gemeenschapsveilng) is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer
Hij is te bereiken via  secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s van de veilingavond en veilingactiviteiten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en folders
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • PR


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer) tussen zit. Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen die dit mogelijk maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Adresgegevens
  Deze gebruiken wij om goederen en diensten bij u af te leveren en voor afhandelen van uw betaling. Deze worden één jaar bewaard. Deze termijn kan langer zijn zolang de betaling nog niet is afgerond.
 • Telefoonnummer
  Deze gebruiken wij voor afhandelen van uw betaling, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, eventueel om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Deze worden twee jaar bewaard.
 • Banknummer
  Deze gebruiken wij voor afhandelen van uw betaling. Deze worden één jaar bewaard. 
 • Voor- en achternaam, e-mailadres
  Deze worden gebruikt voor afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en folders, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. T.b.v. verspreiding van de nieuwsbrief bewaren wij deze gegevens, tot u aangeeft geen informatie van ons meer te willen ontvangen.
 • Foto’s
  Tijdens de veilingavond worden foto’s gemaakt die we op onze website, op Facebook en voor onze nieuwsbrieven gebruiken. Tijdens de veilingavond worden bezoekers hierover geïnformeerd. Indien men dit niet wil, kan dit worden aangegeven. Tijdens diverse activiteiten, verkocht tijdens De Gemeenschapsveiling, worden foto’s gemaakt. Hiervoor wordt door de fotograaf toestemming gevraagd aan de betrokkenen. Hen wordt ook gevraagd of men akkoord gaat met doorgeven van de foto’s aan Stichting De Gemeenschapsveiling t.b.v. plaatsing op de website, Facebook of in nieuwsbrieven. Alle foto’s worden na de eerstvolgende Gemeenschapsveiling van de website verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek Opmeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden opgeslagen in de cloud, slechts toegankelijk voor bestuursleden die hiervoor gemachtigd zijn (secretaris en penningmeester). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com.

Vastgesteld door Stichting De Gemeenschapsveiling in haar bestuursvergadering van 2 mei 2018.